^Do Góry
 • 1 Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku
  “ Analfabetami XXI wieku będą ci, którzy nie umieją się uczyć, oraz ci którzy nie są w stanie oduczyć się tego, czego się już nauczyli i uczyć się na nowo" Alvin Toffler
 • 2 Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku
  “ Analfabetami XXI wieku będą ci, którzy nie umieją się uczyć, oraz ci którzy nie są w stanie oduczyć się tego, czego się już nauczyli i uczyć się na nowo" Alvin Toffler
 • 3 Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku
  “ Analfabetami XXI wieku będą ci, którzy nie umieją się uczyć, oraz ci którzy nie są w stanie oduczyć się tego, czego się już nauczyli i uczyć się na nowo" Alvin Toffler
 • 4 Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku
  “ Analfabetami XXI wieku będą ci, którzy nie umieją się uczyć, oraz ci którzy nie są w stanie oduczyć się tego, czego się już nauczyli i uczyć się na nowo" Alvin Toffler
 • 5 Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku
  “ Analfabetami XXI wieku będą ci, którzy nie umieją się uczyć, oraz ci którzy nie są w stanie oduczyć się tego, czego się już nauczyli i uczyć się na nowo" Alvin Toffler
baner

Witaj na stronie Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kędzierzynie-Koźlu

STATUT

STOWARZYSZENIA

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

W KĘDZIERZYNIE- KOŹLU

 

( uwzględniający zmiany dokonane uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków):

- Nr 6 z dnia 25.01.2008 r.

- Nr 2 z dnia 08.02.2011 r.

- Nr 3 z dnia 19. 02.2013 r.

- Nr 4 z dnia 22. 10. 2013 r.

- Nr 5 z dnia 13.03.2018 r.

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kędzierzynie-Koźlu (zwany dalej SUTW), wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000262492 jako podmiot posiadający status organizacji pożytku publicznego, jest osobą prawną działającą w formie stowarzyszenia.

§ 2

Stowarzyszenie działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz.855 z późniejszymi zmianami)

2. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2003r . Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami)

3. Niniejszego Statutu.

§ 3

1. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku działa w Kędzierzynie-Koźlu.

2. Siedzibą SUTW jest miasto Kędzierzyn-Koźle.

3. Terenem działania SUTW jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

4. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§ 4

1. SUTW prowadzi działalność pożytku publicznego opartą na pracy społecznej swoich członków.

2. Do prowadzenia szczególnego zakresu prac może zatrudniać pracowników i wolontariuszy. Członkowie SUTW, w tym członkowie jego władz, mogą być zatrudniani na podstawie stosunku pracy lub stosunków cywilnoprawnych. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

3. Działalność SUTW prowadzona jest w szczególności przy współpracy z Uniwersytetem Opolskim.

4. SUTW ma prawo wydawania legitymacji członkowskich i certyfikatów.

 

 

ROZDZIAŁ II

ZAKRES, CELE I FORMY DZIAŁANIA

§ 5

SUTW prowadzi działalność statutową na rzecz swoich członków oraz działalność publiczną na rzecz ogółu osób starszych.

§ 6

Sfera działań publicznych obejmuje zadania w zakresie:

1. kultywowania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

2. nauki, oświaty i wychowania,

3. ochrony i promocji zdrowia,

4. działania na rzecz osób w wieku emerytalnym i osób niepełnosprawnych,

5. ekologii,

6. krajoznawstwa i wypoczynku,

7. kultury i sztuki,

8. upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

9. rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

10.promocji wolontariatu.

§ 7

Celem SUTW jest szeroko pojęta aktywizacja osób starszych, a w szczególności:

1. włączenie osób starszych do systemu kształcenia ustawicznego poprzez stymulowanie rozwoju osobowego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej,

2. aktywizacja społeczna i poprawa jakości życia osób starszych,

3. prowadzenie form działalności edukacyjnej, zdrowotnej , kulturalnej, twórczej i turystyczno- krajoznawczej dla osób starszych,

4. upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej,

5. podejmowanie działań na rzecz osób w wieku emerytalnym i osób niepełnosprawnych,

6. wspieranie idei wolontariatu,

7. szerzenie współpracy pomiędzy miastami, regionami, państwami i narodami.

§ 8

1. Cele, o których mowa w § 7 SUTW realizuje poprzez:

1/ prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej,

2/ organizację wykładów, seminariów, szkoleń, warsztatów, lektoratów języków obcych, odczytów, debat, konferencji,spotkań, prelekcji, konkursów, wystaw, koncertów, festiwali, wyjazdów edukacyjnych, imprez i zajęć aktywizujących,

3/ prowadzenie praktycznych zajęć z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji,

4/ organizowanie wycieczek turystycznych i krajoznawczych,

5 /organizowanie krajowych i międzynarodowych wyjazdów, plenerów, spotkań integracyjnych oraz wymian dziecięcych i młodzieżowych, osób dorosłych i seniorów,

6/ inną aktywną działalność turystyczno-krajoznawczą,

7/ prowadzenie działalności wydawniczej (wydawanie broszur, folderów,biuletynów itp.),

8/ organizowanie badań profilaktycznych,

9/ tworzenie grup samopomocowych,

10/ działalność promocyjną i informacyjną,

11/ tworzenie funduszy celowych (fundusz samopomocy, fundusz stypendialny),

12/ działalność stypendialną,

13/ spotkania z ludźmi nauki, kultury i polityki,

14/ działalność w sekcjach zainteresowań,

15/ stwarzanie możliwości aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym,

16/ rehabilitację społeczną i zdrowotną,

17/ organizację zbiórek publicznych i imprez charytatywnych oraz pozyskiwanie środków pieniężnych z dotacji, subwencji, składek członkowskich, od osób fizycznych i innych źródeł,

18/ organizację imprez okolicznościowych włączających SUTW w aktualne problemy społeczne oraz życie społeczności lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem środowisk w trudniejszej sytuacji życiowej,

19/ współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, z uczelniami wyższymi w kraju i za granicą, instytucjami badawczymi organizacjami pozarządowymi w zakresie zgodnym z celami SUTW oraz współpracę z innymi podmiotami wykazującymi zainteresowanie celami SUTW,

20/ ustanawianie wyróżnień i odznak honorowych i nadawanie ich osobom fizycznym, osobom prawnym i instytucjom zasłużonym dla realizacji celów SUTW.

2. Statutowa działalność, o której mowa w ust. 1 jest działalnością pożytku publicznego prowadzoną przez SUTW jako działalność nieodpłatna, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Stowarzyszanie może prowadzić odpłatną działalności pożytku publicznego.

4. Odpłatną działalność pożytku publicznego Stowarzyszenie może prowadzić w zakresie określonym w ust. 1 pkt 1-8, 10, 16 i 18.

5. Decyzję w zakresie prowadzenia danego działania w formie odpłatnej bądź nieodpłatnej podejmuje Zarząd.

6. Prowadzona przez SUTW działalność pożytku publicznego podlega wyodrębnieniu w sposób zapewniający należytą identyfikację pod względem organizacyjnym i rachunkowym zgodnie z właściwymi przepisami o rachunkowości.

7. Przychód z odpłatnej działalności pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.

8. SUTW nie może prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.

9. Działalność gospodarcza prowadzona przez SUTW może mieć wyłącznie charakter dodatkowy w stosunku do działalności pożytku publicznego.

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 9

1.W SUTW wyróżniamy:

a) członków zwyczajnych,

b) członków honorowych,

c) członków wspierających.

2. Członkiem zwyczajnym SUTW, zwanym dalej słuchaczem, może być każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, w wieku 55+ który pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej w urzeczywistnianiu celów SUTW, złoży pisemną deklarację, wpłaci wpisowe oraz zobowiąże się do opłacania składek członkowskich. Potwierdzeniem przynależności do SUTW jest legitymacja członkowska.

3. Członkiem honorowym SUTW może być osoba fizyczna lub prawna, która wniosła wybitny wkład w rozwój Stowarzyszenia. Nadanie godności członka honorowego, poprzez wręczenie honorowej legitymacji następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, na wniosek Zarządu. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

4. Członkiem wspierającym może zostać w oparciu o złożoną pisemną deklarację osoba fizyczna, która zobowiąże się do systematycznego opłacania składki członkowskiej dobrowolnie ustalonej, ale przewyższającej składkę członka zwyczajnego, bądź do honorowego świadczenia usług potrzebnych do realizacji celów SUTW określonych w § 8. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków wspierających następuje na podstawie uchwały Zarządu. Potwierdzeniem przynależności do SUTW jest legitymacja członkowska.

 

§ 10

1.Członkowie zwyczajni (słuchacze) mają prawo do:

a) czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Stowarzyszenia,

b) zapoznania się z rocznymi i miesięcznymi programami działalności SUTW,

c) zgłaszania wniosków dotyczących działalności SUTW,

d) organizowania działalności edukacyjnej, twórczej, krajoznawczo - turystycznej,

klubowej zgodnie z celami SUTW i potrzebami członków,

e) uczestniczenia w zajęciach poszczególnych sekcji, klubów i kół zainteresowań, zgodnie z potrzebami członków i możliwościami SUTW.

2. Członkowie wspierający i honorowi mają prawo brania udziału z głosem doradczym w posiedzeniach statutowych władz SUTW.

3. Członkowie wspierający i honorowi z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiadają prawa określone w § 10, ust. 1 pkt. b-e.

 

§ 11

Członkowie SUTW są zobowiązani:

1. aktywnie uczestniczyć w realizacji celów SUTW,

2. przestrzegać postanowień Statutu i uchwał organów SUTW,

3. regularnie wywiązywać się z nałożonych zobowiązań i opłacać składkę członkowską.

 

§ 12

Utrata członkostwa w SUTW następuje w wyniku:

1. dobrowolnego wystąpienia z SUTW zgłoszonego na piśmie,

2. skreślenia z listy z powodu nieopłacenia składki za okres 6 miesięcy,

3. śmierci członka.

O skreśleniu decyduje Zarząd uchwałą z uzasadnieniem, za wyjątkiem członków honorowych, o których skreśleniu decyduje Walne Zgromadzenie Członków.

Członek zwyczajny i wspierający ma prawo odwołania od decyzji do Walnego Zgromadzenia Członków.

 

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE I ORGANY DORADCZE UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

 

§ 13

1. Organami władzy SUTW są:

a) Walne Zgromadzenie Członków,

b) Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna.

2. Organami doradczymi SUTW są:

a) Rada Programowo – Naukowa,

b) Rada Członków SUTW.

3. Członkowie SUTW mogą być wybierani tylko do jednego z organów władzy wymienionych w § 13 ust. 1 lit. b) i c).

4. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, licząc od dnia wyboru.

5. Wybór wszystkich organów SUTW odbywa się w głosowaniu jawnym.

6. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Zarządu w trakcie kadencji, skład osobowy jest uzupełniany przez Zarząd, za zgodą zainteresowanego. Liczba osób dokooptowanych w ten sposób nie może przekroczyć ¼ liczby członków pochodzących z wyborów.

7. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji, skład osobowy jest uzupełniany przez Komisję Rewizyjną, za zgodą zainteresowanego.

Liczba osób dokooptowanych w ten sposób nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.

 

§ 14

Najwyższym organem SUTW jest Walne Zgromadzenie Członków upoważnionym do podejmowania uchwał w sprawach należących do zakresu działania SUTW.

 

§ 15

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

1. uchwalanie kierunków działalności SUTW,

2. uchwalanie planów rocznych działalności i budżetu,

3. uchwalanie zmian Statutu,

4. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

5. podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd,

6. zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

7. ustalanie wysokości rocznych składek członkowskich,

8. podejmowanie uchwał w sprawie nadania oraz pozbawienia godności członka honorowego,

9. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania SUTW.

 

§ 16

 

1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwoływane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd, co najmniej raz w roku jako zebranie sprawozdawcze a raz na 4 lata jako sprawozdawczo - wyborcze.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd:

a) z własnej inicjatywy,

b) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,

c) na pisemny wniosek co najmniej jednej czwartej liczby członków SUTW, w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku lub podjęcia uchwały w tym przedmiocie.

4. O terminie, miejscu i porządku Walnego Zgromadzenia zawiadamia się członków SUTW co najmniej 14 dni przed terminem zebrania.

§ 17

W Walnym Zgromadzeniu Członków udział biorą:

1. z głosem stanowiącym – wszyscy członkowie SUTW,

2. z głosem doradczym – osoby zaproszone.

 

§ 18

1.Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podejmowane są zwykłą większością głosów:

a) w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych,

b) w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu 15 minut później od pierwszego terminu, bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

2. Obrady Walnego Zgromadzenia Członków są protokołowane i podpisuje je przewodniczący obrad i sekretarz.

3. Walne Zgromadzenie może uchwalić szczegółowy regulamin swojego funkcjonowania.

 

§ 19

1. Zarząd wybierany jest przez Walne Zgromadzenie Członków.

2. Zarząd SUTW jest organem wykonawczym Uniwersytetu i ponosi odpowiedzialność za jego prawidłową działalność.

3. W skład Zarządu wchodzi od 5 do 9 osób.

4. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie: prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i członków.

5. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

6. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

7. Szczegóły funkcjonowania Zarządu mogą zostać uregulowane w regulaminie przyjmowanym przez Zarząd w drodze uchwały.

§ 20

1. Do reprezentowania Stowarzyszenia, w tym do zaciągania zobowiązań majątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw uprawniony jest Prezes Zarządu i inny członek Zarządu działający łącznie, albo Wiceprezes Zarządu i inny członek Zarządu działający łącznie, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W umowach pomiędzy Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim, Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków.

3. Walne Zgromadzenie Członków jest organem uprawnionym do powołania pełnomocnika/pełnomocników do reprezentowania Stowarzyszenia w umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu.

4. Komisja Rewizyjna jest organem uprawnionym do wyznaczenia swojego przedstawiciela do reprezentowania Stowarzyszenia w umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu.

5. Zarząd Stowarzyszenia uprawniony jest do ustanowienia pełnomocników Zarządu. Uchwała w sprawie ustanowienia pełnomocników określa przedmiot umocowania.

 

§ 21

Do zakresu działania Zarządu SUTW należy:

1. realizowanie Uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

2. ustalanie planów działalności i budżetu SUTW oraz sporządzanie sprawozdań z ich wykonania, w celu przedłożenia na Walnym Zgromadzeniu Członków,

3. sporządzanie corocznego sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia,

4. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,

5. decydowanie w sprawach powoływania i rozwiązywania sekcji zainteresowań i nadzorowanie ich działalności,

6. zarządzanie majątkiem SUTW, opracowywanie preliminarzy, programów, sprawozdań budżetowych oraz dysponowanie funduszami SUTW,

7. reprezentowanie SUTW na zewnątrz,

8. zatrudnianie w razie potrzeby pracowników oraz zawieranie stosownych umów,

9. uchwalanie regulaminów związanych z bieżącym funkcjonowaniem Stowarzyszenia niezastrzeżonych dla kompetencji innych organów,

10. ustalanie zasad regulowania składek członkowskich,

11. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,

12. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia  do innych organizacji,

13. przyznawanie wyróżnień, pochwał, dyplomów i nagród,

14. powoływanie Rady Programowo – Naukowej,

15. powoływanie Rada Członków SUTW.

§ 22

1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ½ liczby członków Zarządu.

3. Posiedzenia Zarządu są protokołowane i podpisuje je prezes oraz sekretarz Zarządu.

 

§ 23

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym SUTW, odrębnym od organu zarządzającego i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

 

§ 24

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1. kontrola co najmniej raz w roku całokształtu działalności statutowej i gospodarki finansowej,

2. przedstawianie Zarządowi wniosków z przeprowadzonych kontroli i żądanie od kontrolowanych sprawozdania z realizacji wniosków pokontrolnych,

3. składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu Członków wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.

 

§ 25

1. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
½ liczby członków Komisji Rewizyjnej.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

3. Komisja Rewizyjna może uchwalić szczegółowy regulamin swojego funkcjonowania.

 

§ 25a

1. Rada Programowo – Naukowa jest organem doradczym Zarządu w zakresie programu merytorycznego SUTW.

2. Rada Programowo – Naukowa czuwa nad wysokim poziomem działalności merytorycznej SUTW.

3. Członków Rady Programowo - Naukowej powołuje Zarząd SUTW.

 

§ 25b

1. Rada Członków SUTW jest powoływana przez Zarząd (§ 21 p.15), na  4-letnią kadencję, jako organ doradczy i wspomagający działania Zarządu.

2. Rada Członków SUTW składa się z trzech do pięciu osób.

3. Rada Członków SUTW wybiera spośród siebie przewodniczącego Rady i jego zastępcę.

 

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK SUTW

 

§ 26

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią:

a) składki członkowskie,

b) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej,ze sponsoringu, zbiórek publicznych,

c) dotacje, subwencje, udziały, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług,

d) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, wpływy z tzw. 1%, dochody z własnej działalności w tym działalności gospodarczej; dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje),  dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia,

e) z innych źródeł.

2.Wysokość składki członkowskiej określa Walne Zgromadzenie Członków.

3. Zasady opłacania składek członkowskich ustala uchwałą Zarząd.

4. Pozyskane źródła majątku przeznaczone zostają na realizację celów statutowych.

5. Wszelkie środki pieniężne przechowywane są na rachunku bankowym Stowarzyszenia. Dopuszczalne jest wprowadzenie w Stowarzyszeniu obrotu gotówkowego (kasy).

6. Dochód z działalności SUTW służy realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.

7. Nadwyżka przychodów nad kosztami jest w całości przeznaczana na działalność pożytku publicznego.

8. SUTW nie przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 15.000 euro - również w drodze więcej niż jednej operacji.

§ 27

1. SUTW prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

§ 28

W działalności SUTW zabrania się:

1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem SUTW w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy SUTW pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2. przekazywania majątku SUTW na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3. wykorzystania majątku SUTW na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie SUTW, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

ROZDZIAŁ VI

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 29

1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków. Zapis § 18 stosuje się odpowiednio.

2. Rozwiązanie SUTW następuje na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków. Zapis § 18 stosuje się odpowiednio.

3. W przypadku rozwiązania SUTW Walne Zgromadzenie Członków decyduje o przeznaczeniu majątku i powołuje likwidatora, który prowadzi likwidację Stowarzyszenia.

 

ROZDZIAŁ VII

PRZEPISY KOŃCOWE

 

§ 30

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy:

a) Ustawy z dnia 7.04. 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z późniejszymi zmianami),

b) Ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873  z późniejszymi zmianami),

2. Niniejszy Statut obowiązuje od dnia zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Copyright ?? 2013. sutwkedzierzynkozle.pl Rights Reserved.