^Do Góry
 • 1 Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku
  “ Analfabetami XXI wieku będą ci, którzy nie umieją się uczyć, oraz ci którzy nie są w stanie oduczyć się tego, czego się już nauczyli i uczyć się na nowo" Alvin Toffler
 • 2 Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku
  “ Analfabetami XXI wieku będą ci, którzy nie umieją się uczyć, oraz ci którzy nie są w stanie oduczyć się tego, czego się już nauczyli i uczyć się na nowo" Alvin Toffler
 • 3 Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku
  “ Analfabetami XXI wieku będą ci, którzy nie umieją się uczyć, oraz ci którzy nie są w stanie oduczyć się tego, czego się już nauczyli i uczyć się na nowo" Alvin Toffler
 • 4 Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku
  “ Analfabetami XXI wieku będą ci, którzy nie umieją się uczyć, oraz ci którzy nie są w stanie oduczyć się tego, czego się już nauczyli i uczyć się na nowo" Alvin Toffler
 • 5 Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku
  “ Analfabetami XXI wieku będą ci, którzy nie umieją się uczyć, oraz ci którzy nie są w stanie oduczyć się tego, czego się już nauczyli i uczyć się na nowo" Alvin Toffler
baner

Witaj na stronie Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kędzierzynie-Koźlu

 


„W miarę jak wzrastać będzie średnia długość życia
a w konsekwencji także ilość ludzi starych,
coraz bardziej konieczne będzie krzewienie kultury,
która akceptuje i ceni starość,
a nie spycha ją na margines społeczeństwa”

Z listu Jana Pawła II

        „Do moich braci i sióstr- ludzi w podeszłym wieku”

 

 

 

 

 

 

Początki Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kędzierzynie-Koźlu to rok 2000

26 października 2000 r. w Domu Dziennego Pobytu nr 2 w Koźlu, odbyło się spotkanie organizacyjne, jeszcze nie Uniwersytetu, lecz Studium Trzeciego Wieku.Spotkanie prowadziła pani Danuta Ceglarek, koordynator Domów Dziennego Pobytu i kierownik STW. Myślą przewodnią działalności Studium było „Całe życie  zachwyceni urokiem nauki i świata”. 9-go listopada odbył się inauguracyjny wykład, na który przybyli reprezentanci Urzędu Miasta Kędzierzyna-Koźla i 39 „studentów”.

Przez kolejne lata działalności UTW zmieniały się siedziby (DDP nr 5, klub SiT P. Chem., RSM „Chemik” i obecnie MOK "Chemik" Kędzierzyn-Koźle), zmieniały się władze.

Od 2006 roku jesteśmy Stowarzyszeniem, w którym władzę sprawuje Zarząd oraz Komisja Rewizyjna. Mamy porozumienie z Uniwersytetem Opolskim, którego przedstawiciel pełni rolę opiekuna naukowego.W dniu 23.04.2013 r. powołana została Rada Programowo-Naukowa która gwarantować będzie utrzymanie wysokiego poziomu merytorycznego zajęć organizowanych przez UTW. 

Naszą działalnością staramy się propagować wśród osób starszych (wiek 55+) aktywny i twórczy sposób spędzania czasu, zapewniając zdobywanie wiedzy, rozwijanie zainteresowań, a nawet spełnienie młodzieńczych marzeń. Założone cele realizujemy poprzez organizowanie wykładów audytoryjnych o różnorodnej tematyce, zajęć  fakultatywnych jak: nauka języków, seminarium historyczne, warsztaty: komputerowe, malarstwa, rękodzieła, oraz zajęcia usprawniające kondycję fizyczną (pływanie, gimnastyka rehabilitykacyjna, terapia tańcem).

Ponadto w ramach integracji seniorów organizowane są wyjazdy turystyczne, pikniki, imprezy kulturalne. Współpracujemy również z innymi ośrodkami jak: Domy Dziennego Pobytu, Związek Emerytów i Rencistów, Miejski Ośrodek Kultury, szkoły. Wspólnie realizujemy projekty mające na celu propagowanie kultury, uprawianie sportu i integrację seniorów z młodzieżą. Staramy się również nawiązywać kontakty z innymi Uniwersytetami Trzeciego Wieku w Polsce.

Wszystko to wpływa na kondycję zdrowotną naszych słuchaczy, na poczucie, że jest się jeszcze potrzebnym i że starzeć można się godnie.

Nasza działalność odbywa się na zasadzie wolontariatu. Zapraszamy seniorów z Kędzierzyna-Koźla i okolic do współpracy i udziału w naszych zajęciach. 

Natomiast motto – słowa Jana Pawła II dedykujemy wszystkim instytucjom, urzędnikom mającym wpływ na sprawne działanie naszego Stowarzyszenia UTW.

                                                                               Zarząd SUTW

 


Kędzierzyn-Koźle, 26.02.2021r.

Sprawozdanie za rok 2020 z działalności

Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kędzierzynie-Koźlu

(Skrót wystąpienia prezes Ireny Baczyńskiej na Walnym Zgromadzeniu
sprawozdawczym, członków SUTW,  w dniu 28.09.2021r)

Rok 2020 był 20-tym rokiem działania naszego Uniwersytetu i 14-tym rokiem działalności jako organizacja pożytku publicznego.

Celem naszego Stowarzyszenia jest szeroko pojęta aktywizacja osób starszych, w tym: kultywowanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej

i kulturowej,działanie w dziedzinie szeroko pojętej edukacji, nauki języków obcych, ochrony i promocji zdrowia, działania na rzecz informatyzacji seniorów, ekologii, krajoznawstwa i wypoczynku, kultury

i sztuki, rozwijania kontaktów i współpracy między mieszkańcami naszego regionu.

Członkowie i płatności

Stan członków/słuchaczy SUTW na dzień 31.12.2020 r. - 355 os.: w tym:

- opłaciło składkę członkowską za I sem.2019/2020 – 298 os.

- zalegało w opłaceniu składki członkowskiej za I sem. 2019/2020 – 54 os.

- członek honorowy – 1 os.

- zawieszenia w opłacaniu składek za I sem. 2019/2020 – 2 os.

 

1. Działalność edukacyjna

W roku 2020 (II semestr 2019/2020 i I semestr 2019/2020) SUTW kontynuował realizację zadania publicznego „SENIOR TRENDY – TO AKTYWNY I NOWOCZESNY SENIOR”

(czas realizacji projektu 2018-2020).), które składa się z siedmiu bloków tematycznych:

1. Na naukę nigdy nie jest za późno.

2. Ruch sposobem na długowieczność.

3. Komputer i nauka języków oknem na świat.

4. Z historią na Ty.

5. Uwalniamy swoje talenty.

6. Z kulturą i sztuką za pan brat.

7. Integracja we własnym gronie i z otoczeniem.

W ramach zadania i bloków tematycznych odbyły się wykłady audytoryjne

oraz zajęcia fakultatywne.

Wykłady audytoryjne: w 2019 roku odbyło się 26 wykładów (17 wykładów w II semestrze

r.a. 2018/2019 (styczeń-czerwiec 2019 r.) i 9 wykładów w I semestrze r.a. 2019/2020 (październik-grudzień 2019 r.), uczestniczyło w nich średnio 150 osób/wykład. W sumie w wykładach uczestniczyło 4266 osób. Wykłady audytoryjne odbywały się w każdy wtorek (oprócz miesięcy wakacyjnych, przerw świątecznych i ferii zimowych), dotyczyły różnorodnej tematyki: historycznej, literackiej, zdrowotnej, prawniczej, podróżniczej, socjologiczno-filozoficznej.

Zajęcia fakultatywne: w 2019 roku odbyło się 687,0 h zajęć w tym lektoraty języków obcych, seminaria historyczne, zajęcia gimnastyczne i taneczne, nauka i doskonalenie pływania, koło śpiewacze, warsztaty: komputerowe, malarskie, rękodzielnicze. MOSIR prowadził dla naszych Seniorów gimnastykę w wodzie w ramach zakupionych i dofinansowanych przez SUTW karnetów.

 

2.Działalność kulturalna

W ramach działalności kulturalnej i turystycznej zorganizowane zostały wyjazdy do Chorzowa do Teatru Rozrywki, do Opery w Bytomiu, do Filharmonii w Opolu, do NOSPR Katowice. Nasi Słuchacze uczestniczyli w spotkaniach organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną oraz Miejski Ośrodek Kultury.

Wystawy malarskie:

Sekcja malarska SUTW „Alla Prima” przygotowała 9 wystaw prac:

L.p.

Data

Wystawa

Miejsce

1

08.02-01.03.2020

Wystawa – Halina Weres

Galeria Sztuk Wszelakich MOK Kędzierzyn-Koźle

2

21.02-31.03.2020

Wystawa – Róża Wierzbicka

MBP K-Koźle

Wystawy rękodzielnicze:

Brak - ze względu na zawieszone zajęcia w marcu 2020 r. z powodu pandemii Covid-19.

 

Zrealizowany program wyjazdów/wydarzeń kulturalnych:

L.p.

Data

Wydarzenie kulturalne

Ilość uczest.

1

25.01.2020

Do Teatru Rozrywki w Chorzowie– „Sylwester na bis”

52

2

30.01.2020

Do Opery w Bytomiu – „Napój miłosny”

55

3

14.02.2020

Do Filharmonii w Opolu - „Koncert walentynkowy”

52

4

29.02.2020

Do NOSPR w Katowicach - „Koncert akordeonistów”

50

 

Inne formy działalności kulturalnej:

Brak - ze względu na zawieszone zajęcia w marcu 2020 r. z powodu pandemii Covid-19.

 

3. Działalność turystyczna

W ramach działalności turystycznej zorganizowano wyjazdy jedno i kilkudniowe:

L.p.

Data

Wyjazd

Ilość uczest.

1

 

12.08-24.08.2020 r.

Świnoujście – wyjazd turystyczny

30

2

30.08-09.09.2020 r.

Szczawnica, Dębno, Jaworki, Biała Woda – wyjazd turystyczny

32

 

4. Relaks- spotkania towarzyskie-integracyjne

Brak - ze względu na zawieszone zajęcia w marcu 2020 r. z powodu pandemii Covid-19.

5. Udział w Projektach w roku 2019

W roku 2019 r. kontynuowano realizację zadania publicznego „Aktywizacja osób starszych”- „Senior trendy – to aktywny i nowoczesny senior” określonego umową nr 3/2018 z dnia 01.10.2018 r. zawartą pomiędzy Prezydentem Miasta Kędzierzyn-Koźle a SUTW,

(czas realizacji projektu 2018-2020).

26.06.2019 r. odbył się rejs statkiem po Odrze – w ramach realizacji umowy KST.525.33.2019 na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresu wspierania turystyki i krajoznawstwa,

pn. „Rejs po Odrze połączony z wykładem historycznym i plenerem grupy malarskiej”

6. Zebrania Zarządu SUTW

W roku 2020 Zarząd zebrał się (do 19.10.2020 r.) 8 razy i uchwalił 31 Uchwał.

7. Sponsorzy

Podmioty (firmy), które wsparły działalność statutową SUTW:

- Firma Kulig Janusz Biuro Podróży Kulig Travel, na kwotę – 1000,00 zł

8. Wnioski

Działalność SUTW w roku 2020 r. nie przebiegła zgodnie z planem i założeniami projektowymi.

 

Opracowała:

Anna Wasiuk przy współudziale członków ZarząduSprawozdanie za rok 2017 z działalności SUTW w Kędzierzynie-Koźlu

(Skrót wystąpienia prezes Ireny Baczyńskiej na Walnym Zgromadzeniu
Członków SUTW, sprawozdawczym, w dniu 13.03.2018 r)

     Rok 2017 był 17-tym rokiem działania naszego Uniwersytetu i 11-tym rokiem działalności
jako organizacja pożytku publicznego.
Celem naszego Stowarzyszenia jest szeroko pojęta aktywizacja osób starszych, w tym:
kultywowanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej,działanie w dziedzinie 
szeroko pojętej edukacji,
nauki języków obcych, ochrony i promocji zdrowia, działania na rzecz informatyzacji
seniorów, ekologii, krajoznawstwa i wypoczynku, kultury i sztuki, rozwijania kontaktów
i współpracy między mieszkańcami naszego regionu.

1. Działalność edukacyjna.
Realizowane przez SUTW zadanie publiczne „ZAWSZE SPRAWNI NIE TYLKO FIZYCZNIE”
składa się z siedmiu bloków tematycznych:
1.Pogłębiamy wiedzę.
2. Zawsze aktywni.
3. Z duchem czasu.
4. Z historią na Ty.
5. Uzdolnieni.
6. Z kulturą i sztuką za pan brat.
7. Integracja we własnym gronie i z otoczeniem.

W ramach powyższych bloków tematycznych odbywały się wykłady audytoryjne oraz zajęcia.

Wykłady audytoryjne: w 2017 roku odbyły się 22 wykłady, uczestniczyło w nich średnio
150 osób/wykład. W sumie w wykładach uczestniczyło 3487 osób. Wykłady audytoryjne
odbywały się w każdy wtorek (oprócz miesięcy wakacyjnych, przerw świątecznych i ferii
zimowych), dotyczyły różnorodnej i ciekawej tematyki: historycznej, literackiej, zdrowotnej,
prawniczej, podróżniczej, socjologiczno-filozoficznej.
Zajęcia fakultatywne: w 2017 roku odbyło się 730 h zajęć w tym seminaria historyczne,
lektoraty języków obcych, zajęcia gimnastyczne, nauka pływania, koło śpiewacze, warsztaty
komputerowe, malarskie, rękodzielnicze.

MOSIR prowadził dla naszych Seniorów gimnastykę w wodzie w ramach zakupionych
i dofinansowanych przez SUTW karnetów.

2.Działalność kulturalna.
W ramach działalności kulturalnej były organizowane wyjazdy do Filharmonii Opolskiej,
Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu, Opery Ślaskiej w Bytomiu, Narodowego Forum Muzyki
we Wrocławiu. W ramach współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną, nasi Słuchacze
uczestniczyli z zorganizowanych przez Bibliotekę spotkaniach – z pisarzami, poetami,
muzykami. Każdego miesiąca Słuchacze SUTW uczestniczyli również w wykładach
z dziedziny historii sztuki organizowanych w Galerii sztuk Wszelakich w MOK oraz
w comiesięcznych spotkaniach z podróżnikami w MBP lub w MOK.

Sekcja malarska SUTW „Alla Prima” przygotowała 3 wystawy swoich prac pt .:
''Malarskie impresje'', ''Kolory światła'' oraz ''Kolaż''.

Panie z sekcji rękodzieła zorganizowały 2 wystawy swoich prac z okazji Świąt Wielkanocy
dnia
04.04. 2017 r. oraz Bożego Narodzenia dnia 12.12.2017 r.

Pani Urszula Stefania Więcek prowadząca seminarium historyczne zorganizowała
dla seminarzystów:
27.03.2017 r. - Wagary Seniora Wycieczkę-spacer "Krótka historia odrzańskich rybarzy czyli
Koźle Rogi
Rybarze" (pod hasłem - poznajemy historię i walory przyrodnicze dzielnicy
Koźle-Rogi-Rybarze).
09.05.2017 r. - Jednodniową wycieczkę fakultatywną do Kłodzka (wykład: Dzieje Kłodzka
- historia, polityka, społeczeństwo, zwiedzanie zabytków).
19.05.2017 r. - "Jeśli nie my, to kto" (coroczną wycieczkę do obozu Judenlager Blechhammer
- upamiętnienie ofiar II wojny światowej i Holocaustu).
16.10.2017 r. Wycieczkę - Co słychać w Muzeum Ziemi Kozielskiej?

Program planowanych wydarzeń kulturalnych i wyjazdów na koncerty został zrealizowany
– skorzystało z nich
365 osób.

3. Działalność turystyczna.
Sekcja turystyczna zorganizowała wycieczki jedno i kilkudniowe.
Razem ilość uczestników 509 osób.

4. Relaks- spotkania towarzyskio-integracyjne.
Zorganizowano spotkania towarzyskie, spacery, piknik , zabawę andrzejkową oraz spotkanie
z okazji świąt Bożego Narodzenia. Razem uczestniczyło w tych spotkaniach 377 osób.

Słuchacze SUTW brali czynny udział w różnych wydarzeniach organizowanych przez:
- MOK;
- Miejską Bibliotekę Publiczną w K-Koźlu;
- MOPS;
- Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w K-Koźlu.

5. Udział w Projektach w roku 2017.
Od 1 października 2016 r. SUTW realizuje zadanie publiczne 2016-2018 „Aktywizacja
osób starszych”-
„Zawsze sprawni nie tylko fizycznie” określone umową nr 24/2016 z dnia
29.09.2016 r. zawartą pomiędzy Prezydentem Miasta Kędzierzyn – Koźle a SUTW.

6. Zebrania Zarządu SUTW.
W roku 2017 Zarząd zebrał się 13 razy i uchwalił 46 Uchwał.

7. Sponsorzy.
- z Grupą Azoty - Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. zawarto umowę zlecenie o promocji
  na okres 01.11.2017 r. – 10.12.2017 r.. Zapłata w kwocie 5000 zł wpłynęła 03.01.2018 r.
- Firma IMFITEX z Kędzierzyna-Koźla zakupiła dla SUTW materiały biurowe
  na kwotę 1500 zł.
- Firma CEWE Sp. z o.o. z Kędzierzyna-Koźla wydrukowała bezkosztowo broszury oraz
  ofertówki promujące SUTW.
- Petrochemia Blachownia z Kędzierzyna-Koźla wsparła działalność SUTW kwotą 500 zł.
- Biuro Turystyczne Kulig Travel wsparło działalność SUTW kwotą 1000 zł.

 8. Wnioski.
Działalność SUTW w roku 2017 r. przebiegła zgodnie z planem i założeniami projektowymi. 
Uniwersytet zorganizował: 22 wykłady audytoryjne w których uczestniczyło 3487 Słuchaczy,
730 godziny zajęć fakultatywnych, 7 wydarzeń kulturalnych dla 365 osób, 11 wyjazdów
turystycznych jedno- lub kilkudniowych dla 509 osób, 6 spotkań towarzyskich dla 377
osób oraz 3 wystawy malarskie i
2 kiermasze rękodzieła.

                                                                                   Opracowała:
                                                                                   A.W. przy współudziale członków Zarządu.

 Dodano 15. 03.2018 r.  J.G.     Pracowite wakacje 2017

Wakacje – czas wyjazdów, odpoczynku, spotkań rodzinnych, ale nie tylko. Członkowie naszego Zarządu pracują przygotowując materiały do kolejnego roku akademickiego 2017/2018( ach ta biurokracja ! ) a także uczestniczą w różnych imprezach, szkoleniach, panelach dyskusyjnych, poświęconych aktywizacji i poprawie jakości życia seniorów w naszym mieście.
      W dniach 22 – 24. 06. 2017 r, w Nysie odbył się I Kongres Uniwersytetów III Wieku Opolszczyzny. Organizatorem kongresu był obchodzący 15-lecie działalności nyski UTW im. Jerzego Kozarzewskiego oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie. W Kongresie uczestniczyli przedstawiciele Prezydenta RP, Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa Nyskiego, władz lokalnych, władz samorządowych, oświatowych i PWSZ w Nysie. Niestety z naszych władz nie było nikogo a zaproszenie było. Celem I Kongresu było uświadomienie społeczeństwu jak ważna jest dbałość o jakość życia seniorów. Wśród przedstawicieli 17 Uniwersytetów Trzeciego Wieku była również nasza reprezentacja w osobach : Emilia Szychniewicz, Maria Wróblewska, Róża Wierzbickai Zdzisława Czupryn. Była to promocja miasta Nysy, a także okazja, aby przedstawić dorobek naszego Stowarzyszenia i zapoznać się z działalnością innych uniwersytetów. Trzeba pogratulować pomysłu i perfekcyjnej organizacji oraz bardzo urozmaiconego programu kongresu. Oprócz oficjalnych wystąpień, wykładów był czas na spotkania integracyjne, rejs statkiem po jeziorze Nyskim, wysłuchanie koncertów i zwiedzanie Bazyliki.
      W dniach 26 – 28. 06. 2017 r. uczestniczyliśmy w szkoleniu organizowanym przez Federację SUTW w Nowym Sączu. Szkolenie dotyczyło zarządzaniu SUTW, aktywizacji seniorów i pozyskiwania środków pieniężnych na działalność statutową ,oraz działalności komisji rewizyjnych.
      W dniu 10.07.2017 r. wzięliśmy udział w spotkaniu informacyjno-organizacyjnym dotyczącym utworzenia przy urzędzie marszałkowskim „Forum Seniorów Województwa Opolskiego” Spotkanie zorganizowała „Fundacja Flexi Mind”. Myślą przewodnią było pytanie – Jak rozwiązywać problemy ludzi starszych w miastach i gminach poprzez organizacje pozarządowe ?.A Motto spotkania brzmiało „Młodzi biegną szybko, ale to seniorzy znają drogę”
     W dniach 6 – 9. 09. 2017 r. na odbywającym się Forum Ekonomicznym w Krynicy uczestniczyliśmy w debatach:
- Seniorzy w procesie zmian demograficznych,
- Sytuacja osób starszych,
- Rekomendacja kierunków zmian w polityce społeczno-gospodarczej Polski.
Wiele uwagi poświęcono „Wolontariatowi seniorów i dla seniorów” – potrzeby, bariery i praktyczne działanie.
Na Forum, z okazji 10-lecia Ogólnopolskiej Federacji SUTW życzenia i gratulacje odebrała aktywnie działająca obecna prezes Wiesława Borczyk.
Krynickie Forum III wieku kończy się konkluzją – „ Polityka senioralna to działanie na rzecz seniorów
i dla seniorów ale nie bez seniorów”. To oni muszą mieć wpływ na realizację zadań t.j.

- opieka zdrowotna,\
- aktywizacja osób pozostających w domach,
- wolontariat,
- działania gminy, miasta na rzecz seniorów,
- prawo seniora do samostanowienia,
- bycie potrzebnym.
Forum zakończono zwiedzaniem pasieki w Kamiannej, bo pszczoła to przyjaciel człowieka, a jej miód to wspomaganie zachowania zdrowia.

                                                                                                                                         Wiceprezes Emilia Szychniewicz      
  Dodano 7.10. 2017 r. J.G.         
                                                                                                                                                            1 października 2016 r.

 

Inauguracja roku akademickiego 2016/2017

 

To już po raz 16-ty rozpoczynamy zajęcia na naszym Uniwersytecie. W międzyczasie zmieniali

się Prezesi, Zarząd, ale zawsze pozostawali nasi Słuchacze, których mamy 360.

Ten rok akademicki będzie przebiegał pod hasłem „Zawsze sprawni nie tylko fizycznie”.

Realizując to hasło działać będziemy w blokach tematycznych:

1. Pogłębiamy wiedzę.

2. Zawsze aktywni.

3. Z duchem czasu.

4. Z historią na Ty.

5. Uzdolnieni.

6. Z kulturą za pan brat.

7. Zintegrowani we własnym gronie i z najbliższym otoczeniem.

Tematyka wykładów obejmowała będzie:

- zagadnienia zdrowotne,

- zagadnienia społeczne,

- literaturę,

- historię z akcentem na najnowsze czasy i region Kędzierzyn-Koźle, Opolszczyznę, Śląsk,

- zagadnienia socjologiczne, i

- podróże dalekie i bliskie.

Aktywność fizyczną wyrabiać będziemy kontynuując:

- naukę pływania,

- gimnastykę w basenie,

- wycieczki piesze i rowerowe,

- rożne rodzaje gimnastyki,

- nowość – zajęcia z zakresu kinezjologii.

Aby nie pozostawać w tyle za innymi, w dalszym ciągu organizować będziemy warsztaty

komputerowe dla początkujących, średnio i bardziej zaawansowanych. Kontynuować będziemy

naukę języków angielskiego, niemieckiego i esperanto. Naukę esperanto poprowadzi

długoletnia Studentka SUTW p. Stanisława Tobolewska.

Wśród naszych Słuchaczy jest wielu „słynnych” na Uniwersytecie malarek i malarzy.

Od lat działają warsztaty malarskie – na których uczą się malować, realizując swoje

młodzieńcze marzenia, a dla pozostałych Słuchaczy organizują w Galerii Sztuk Wszelakich

wernisaże. Nasze Słuchaczki uczestniczące w warsztatach rękodzieła organizowały

i w dalszym ciągu organizować będą wystawy i jarmarki świąteczne.

Aby być z kulturą za pan brat organizować będziemy:

- wykłady o muzyce, wielkich śpiewakach.

- wyjazdy do Filharmonii Opolskiej oraz do NOSPR w Katowicach  na koncerty 

- wyjazdy do teatru w Gliwicach i w Opolu,

- uczestniczyć będziemy w spotkaniach z pisarzami, podróżnikami w Bibliotece Miejskiej,

w Galerii Sztuk Wszelakich.

Chcemy powrócić do spotkań filmowych w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego.

Zwiedzać będziemy zabytki architektury, podziwiać piękno przyrody ojczystej i nie tylko -

na licznych wyjazdach turystycznych. I tak już we wrześniu nasi Słuchacze poznawali piękno

Ziemi Sandomierskiej, spacerowali uliczkami Sandomierza, zwiedzali Baranów, byli

w Górach Pieprzowych, podziwiali piękno dworku szlacheckiego w Śmiłowie.

Chcemy, aby nasi Słuchacze pożytecznie i przyjemnie spędzali wolny czas, aby czegoś się

jeszcze nauczyli „bo na naukę nigdy nie jest za późno” . Aby miło było im w naszym

uniwersyteckim gronie organizować będziemy dla nich biesiady, wieczorki taneczne,

pikniki integracyjne.

Planujemy nawiązać współpracę z innymi pobliskimi Uniwersytetami. Z Uniwersytetem

Trzeciego Wieku w Świętochłowicach taką współpracę już rozpoczęliśmy.

 

Nie byłoby Uniwersytetu, ani ciekawego sposobu spędzania wolnego czasu, gdyby nie

życzliwi nam ludzie. I tu pragnę podziękować serdecznie władzom naszego miasta za

wsparcie merytoryczne i finansowe.

Dziękujemy także wszystkim naszym wolontariuszom, którzy swój wolny czas poświęcają

dla innych, organizując dla nich imprezy, warsztaty, wernisaże, wycieczki i spotkania.

 

ROK AKADEMICKI 2016/2017 UWAŻAM ZA OTWARTY!

 

                                                           Tekst przemówienia odczytanego przez prezesa P. Wojciecha Połulicha

                                                                               Autor :wiceprezes P. Irena Baczyńska

 

Dodano 2.10.2016 r. J.G.


 

                                                                                                         04.03.2014

Rola Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW

         

   Na zebraniu Zarządu w dniu 25.02.2014 r. podjęto Uchwałę nr 8-2013/2014o przystąpieniu do Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW w Nowym Sączu.

Po przyjęciu nas w poczet członków będziemy uiszczać składki członkowskie w wysokości 0,50 zł miesięcznie od każdego członka UTW. Federacja w zamian oferuje nam edukację i aktywizację seniorów na wyższym poziomie, opiekę prawną, wsparcie organizacyjne, logistyczne i finansowe.

Przy okazji wskazuje możliwości współpracy z administracją publiczną, udział w szkoleniach, seminariach, w naradach i konferencjach nie tylko na szczeblu Federacji, ale też Forum Ekonomicznego w Krynicy, Departamentu Polityki Senioralnej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Kongresu Kobiet itp. Federacja organizuje też działania UTW na arenie międzynarodowej, wspiera działalność Uniwersytetów istniejących poza granicami naszego kraju, zdobywa środki na działalność statutową swoich członków, jest obecna w mediach

ogólnopolskich. Przynależność do Federacji będzie nam gwarantowała inny niż dotychczas zakres edukacji, lepsze przygotowanie projektów i wniosków o dotacje finansowe i granty, które na naszym Uniwersytecie pozwolą zorganizować zajęcia, seminaria i warsztaty na wyższym poziomie dla większej liczby chętnych.

Rok 2012 był Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

W grudnia 2013 roku weszła w życie Uchwała na temat długofalowej polityki senioralnej w naszym kraju do roku 2020.

Donośny już głos Seniorów doprowadził do utworzenia Zespołu d.s. UTW w naszym Parlamencie i Departamencie Polityki Senioralnej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Zatem rola nas - Seniorów- została w społeczeństwie dostrzeżona. Przełoży się to zapewne na poprawę statusu polskich seniorów ze strony państwa, ale też wzajemnej życzliwości ludzi starszych wobec siebie.

W świetle powyższego współpraca z Federacją będzie źródłem fachowej pomocy, gwarantującej szybszy rozwój naszego UTW, pozwoli sprawniej rozwiązywać problemy formalno-prawne, a także kreować rzeczywistość na rzecz poprawy warunków życia ludzi starszych. Mamy możliwość wykazania, że ruch aktywizacji naszych seniorów skupionych wokół Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kędzierzynie-Koźlu zmieni nasze lokalne środowisko, miasto i region.

                             

                                                                                 Wiceprezes Anna Maćkowska-Czudiak 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 


ATYWNY SENIOR    

Drodzy Słuchacze!

W zakończonym niedawno roku 2013 nasz Uniwersytet może pochwalić się wieloma  osiągnięciami. Zorganizowano wykłady z kultury i sztuki, geografii, socjologii, historii, medycyny. Odbyły się spotkania integracyjne i okolicznościowe, wyjazdy edukacyjne i do teatrów.Organizowane były wieczorki taneczne i kiermasze rękodzieła. 

W ramach zajęć fakultatywnych cały czas odbywają się warsztaty malarskie,rękodzieła, kursy językowe, komputerowe zajęcia sportowe (basen i różne formy gimnastyki)  oraz umuzykalniające (kółko śpiewacze). Braliśmy udział w Olimpiadzie Uniwersytetów  Trzeciego Wieku w Łazach w której nasi olimpijczycy nie zdobyli medali, ale satysfakcja z samego udziału w zawodach i tak była duża. 

Nasi słuchacze wzbogacają w ten sposób swoje doznania poznawcze, osiągają sukcesy, doceniają bycie w grupie i jego wpływ na kondycję psychiczną i fizyczną.

Dziś wiemy już, że Uniwersytet Trzeciego Wieku to nie tylko nauka, poznawanie nowych horyzontów i ludzi, ale to przede wszystkim sposób na siebie, na nasze życie i zdrowie, to aspekt nowoczesności,bo osobom starszym - SENIOROM- po prostu "wypada" uczestniczyć w życiu społecznym i kulturalnym swojego osiedla, miasta czy regionu. Staje się to społecznie użyteczne, mobilizuje do wyjścia z domu, do poszerzenia kręgu znajomych, przeciwdziała osamotnieniu i odrzuceniu.

Poprzez działanie stajemy się lepsi, bo ludzie, którzy pomagają innym – wbrew  pozorom - więcej otrzymują niż dają. Własna aktywność nadaje życiu sens, działanie na rzecz potrzebujących daje ogromną satysfakcję.

Spróbujmy zatem zastanowić się nad wolontariatem wśród seniorów jako inicjatywą oddolną, obywatelską. Może być ona zorganizowamoże być całkowicie osobista, prywatna. Może to być współpraca z rodzinami zastępczymi na polu ich codziennych problemów wychowawczych czy sytuacyjnych, z rodzinami wielodzietnymi, świetlicami szkolnymi, osiedlowymi, przedszkolami, żłobkami, pomoc w nauce dzieciom, zaangażowanie przy działaniach w Domach Pomocy Społecznej, Domach Dziecka, opieka nad maluchami na czas wyjścia ich rodziców w godz. wieczornych. Liczą się dobre pomysły, chęci , zaangażowanie, pozytywne myślenie. Polepsza to relacje międzypokoleniowe, daje dobry przykład młodzieży. Poparte to jednak być musi świadomością stanu swojego zdrowia, siły i bezpieczeństwa osobistego, a czasem i obowiązującego prawa.

Wówczas wolontariusze seniorzy są zorientowani na bieżąco co się wokół nich dzieje, mają więcej znajomych, zaczynają być potrzebni, na nowo się uczą. Nowoczesność ich nie omija, są w centrum wydarzeń, sami poniekąd zaczynają kształtować pewne wzorce społeczne, stają się kreatywni.

Maruderzy z sąsiedztwa zaczynają im zazdrościć witalności, ruchu, wyjścia z domu, nowych znajomości i umiejętności. Niech zatem siedzą w domu, albo patrzą przez okno, wymyślają dolegliwości i choróbska, a senior wolontariusz jest aktywny, znajduje czas dla innych. Jest uśmiechnięty, znowu się gdzieś śpieszy, ktoś na niego czeka. Seniorzy mogą też działać w zarządach rad osiedlowych, w radach parafialnych, świetlicach środowiskowych, wolontaryjnie dla osób starszych, niedołężnych, niepełnosprawnych, uwięzionych w domu przez chorobę, brać udział w różnych sekcjach, pracować w Stowarzyszeniach, reprezentować swoje środowiska wobec władz lokalnych, organizować kluby seniora na osiedlach, kształcić się w kierunku opieki medycznej czy opieki nad dziećmiDziś mówi się o samotności, pustoszeją ulice, nie ma dzieci na podwórkach, ludzi na ławkach parku. 

Samotnie siedzimy przed telewizorem, mamy za to dużo znajomych na portalach społecznościowych. Ale nie ma bliskości, ciepła, czułego dotyku, dobrego słowa, życzliwego usmiechu. Otacza nas pustka.

Zastanówmy się jak zmienić własne życie, by nie być samotnym, by być z kimś dla kogoś i niczego w zamian nie chcieć??.

W każdym z nas drzemie potencjał dobroci, tylko trzeba chcieć go uruchomić.....

A wię spróbujmy byc aktywni.

                                                                              Wiceprezes Anna Maćkowska - Czudiak

                                                        


 
 

OBCHODY 15-lecia STOWARZYSZENIA UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU 
w KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Kędzierzynie-Koźlu
w dniach 29-30 września 2015 r.zorganizowało uroczyste Obchody Jubileuszowe 15-lecia swego istnienia.
Organizatorami byli: Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kędzierzynie-Koźlu, Urząd Marszałkowski w Opolu, Starostwo Powiatu Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta w Kędzierzynie- Koźlu.
Patronat sprawowali: Marszałek Województwa Opolskiego, Wojewoda Województwa Opolskiego, Starosta Powiatu Kędzierzyn-Koźle, Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle, Rektor Uniwersytetu Opolskiego, Prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

W ramach obchodów zorganizowano Konferencję pt. "Integracja Uniwersytetów Trzeciego Wieku,Rad Seniorów i Organizacji Senioralnych w Województwie Opolskim – stan obecny i perspektywy".

Zaproszonymi gośćmi byli: przedstawiciele Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Rad Seniorów i organizacji senioralnych Opolszczyzny.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z Jubileuszu umieszczonych w zakładce - GALERIA.

 


 

1 października 2015 roku w Międzynarodowym Dniu Osób Starszych, ustanowionym przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 14 grudnia 1990 roku, w Sejmie RP odbyła się inauguracyjna sesja plenarna Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.

 

Z wielką przyjemnością informujęże ja Prezes Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kędzierzynie-Koźlu, byłam uczestniczką  tego wydarzenia i jako delegat złożyłam ślubowanie powołania w skład Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.

Koncepcja powołania Obywatelskiego Parlamentu Seniorów (OPS) została zgłoszona 16 grudnia 2013 roku przez ówczesną Marszałek Sejmu RP Panią Ewę Kopacz. Sesja inauguracyjna Obywatelskiego Parlamentu Seniorów odbyła się pod honorowym patronatem Marszałek Sejmu RP Małgorzaty Kidawy Błońskiej, przy merytorycznym wsparciu Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej pod przewodnictwem posła Michała Szczerby oraz organizacyjnym Kancelarii Sejmu.

Stenogram z obrad Sesji dostępny na stronie:

http://www.fundacjaoputw.pl/

Wydawnictwa Senioralne PANORAMA UNIWERSYTECKA Nr (7) 3/2015                     

                                                                   Prezes SUTW Ewa Pisarzewska

Dodano: 05.11.2015 r. A.W.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright ?? 2013. sutwkedzierzynkozle.pl Rights Reserved.