^Do Góry
 • 1 Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku
  “ Analfabetami XXI wieku będą ci, którzy nie umieją się uczyć, oraz ci którzy nie są w stanie oduczyć się tego, czego się już nauczyli i uczyć się na nowo" Alvin Toffler
 • 2 Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku
  “ Analfabetami XXI wieku będą ci, którzy nie umieją się uczyć, oraz ci którzy nie są w stanie oduczyć się tego, czego się już nauczyli i uczyć się na nowo" Alvin Toffler
 • 3 Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku
  “ Analfabetami XXI wieku będą ci, którzy nie umieją się uczyć, oraz ci którzy nie są w stanie oduczyć się tego, czego się już nauczyli i uczyć się na nowo" Alvin Toffler
 • 4 Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku
  “ Analfabetami XXI wieku będą ci, którzy nie umieją się uczyć, oraz ci którzy nie są w stanie oduczyć się tego, czego się już nauczyli i uczyć się na nowo" Alvin Toffler
 • 5 Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku
  “ Analfabetami XXI wieku będą ci, którzy nie umieją się uczyć, oraz ci którzy nie są w stanie oduczyć się tego, czego się już nauczyli i uczyć się na nowo" Alvin Toffler
baner

Witaj na stronie Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kędzierzynie-Koźlu

FORMY PRZYNALEŻNOŚCI DO SUTW I OPŁATY

 

Członkiem zwyczajnym SUTW, zwanym dalej słuchaczem, może być każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, w wieku 55+ który pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej w urzeczywistnianiu celów SUTW, złoży pisemną deklarację, wpłaci wpisowe oraz zobowiąże się do opłacania składek członkowskich.

Członkiem wspierającym może zostać w oparciu o złożoną pisemną deklarację osoba fizyczna, która zobowiąże się do systematycznego opłacania składki członkowskiej dobrowolnie ustalonej, ale przewyższającej składkę członka zwyczajnego, bądź do honorowego świadczenia usług potrzebnych do realizacji celów SUTW określonych w § 8 Statutu SUTW.

Potwierdzeniem przynależności do SUTW jest legitymacja członkowska.

Zgodnie z Uchwałą nr 5/WZS/2018 z dnia 13.03.2018 r. opłaty wynoszą:

1. opłata wpisowa - 30 zł,

2. opłata członkowska  - za I semestr 50 zł, płatna do14 listopada,

3. opłata członkowska  - za II semestr 50 zł, płatna do 14 lutego.

 

1. ZAWIESZENIE CZŁONKOSTWA W SUTW - Uchwała nr 48/2015 z dnia 09.02.2015 r.

Zarząd Stowarzyszenia SUTW może wyrazić zgodę (po zgłoszeniu pisemnym) i zawiesić członkostwo na I semestr oraz zwolnić z opłaty członkowskiej za I semestr w przypadkach losowych takich jak:

a) choroba,

b) wyjazd,

c) sprawy osobiste.

Zawieszenie może być stosowane jeden raz w 4-letnim cyklu kształcenia.              

 

2. SKREŚLENIE Z LISTY CZŁONKÓW SUTW - Uchwała nr 50/2015 z dnia 09.02.2015 r.

Członek zwyczajny SUTW, który nie uiścił składek członkowskich przez okres dwóch semestrów zostaje Uchwałą Zarządu skreślony z listy członków SUTW.

 

3. REAKTYWACJA CZŁONKOSTWA - Uchwała nr 49/2015 z dnia 09.02.2015 r.

Członek SUTW, który został wykreślony z listy członków może wystąpić do Zarządu SUTW pisemnie o przywrócenie członkostwa.

a) członkostwo może zostać przywrócone po opłaceniu wpisowego oraz składki za bieżący semestr, bez wypełniania nowej deklaracji.

b) aby uzyskać ciągłość w 4-letnim cyklu kształcenia (otrzymanie certyfikatu) należy uzupełnić zaległe składki.

c) reaktywacja może być stosowana tylko jeden raz w 4-letnim cyklu kształcenia.

 

Uchwałą nr 2/Z/2018 z dn. 16.01.2018 r. Zarząd SUTW ustalił roczną składkę członkowską od członków SUTW, które ukończyły 80 lat - na 100,00 zł. Traci moc Uchwała nr 45/2015 z dn. 09.02.2015 r.


 

                        Zarząd SUTW

 

Copyright ?? 2013. sutwkedzierzynkozle.pl Rights Reserved.